بی‌ تو

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که ترا نبینم آن روز مباد

poem by Roudaki


Details

  • Subject : Without you
  • Painting Style : Acrylic on canvas
  • Size : 90*80
  • Original : 800$
0

Empty Bascket


Total: 0 $